“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
En u zult rust vinden voor uw zielen, want Mijn juk is zacht en mijn last is licht”
– Mattheus 11:28-30

Geloofsverklaring Grace Communion International

Inleiding

Grace Communion International is een kerkverband van leden, gemeenten en bedieningen, gevestigd in meer dan 100 landen en streken. Onze opdracht is het Evangelie van Jezus Christus na te leven en te delen, en de leden te helpen geestelijk te groeien (Matteüs 28:19-20).

De christenen worden opgeroepen in 2 Petrus 3:18: “Wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus.” De Geest van God leidt de kerk tot de volle waarheid (Johannes 16:13). Daarom is deze geloofsverklaring geen statische geloofsbelijdenis. Grace Communion International vernieuwt voortdurend haar toewijding aan de waarheid en aan een dieper begrip, en probeert in haar geloof en haar handelen gehoor te geven aan Gods leiding.

 

Samenvatting van ons christelijk geloof

  • Er is één God: Vader, Zoon en Heilige Geest.
  • God de Vader schiep alles door de Zoon, zond de Zoon om ons te redden en geeft ons de Heilige Geest.
  • De Zoon van God, Jezus Christus, onze Heer en Heiland, werd geboren uit de maagd Maria. Hij was volledig God en volledig mens. Hij is de volmaakte openbaring van de Vader en de volmaakte vertegenwoordiger van de mens. Hij leed en stierf aan het kruis voor alle zonde van de mens, werd lichamelijk opgewekt op de derde dag en voer op naar de hemel. Als plaatsvervanger van de hele mensheid voor het aangezicht van de Vader geeft Jezus Christus Hem de volmaakte menselijke reactie. Omdat Hij voor allen stierf, zijn allen in Hem gestorven en zullen allen in Hem levend gemaakt worden.
  • De Heilige Geest brengt zondaars tot bekering en geloof, verzekert de gelovigen van hun vergeving en aanvaarding als Gods innig geliefde kinderen. De Geest werkt in hen, zodat ze gelijkvormig worden aan het beeld van Jezus Christus.
  • De Bijbel is het geïnspireerde en onfeilbare Woord van God dat getuigt van Jezus Christus. De Bijbel is ten volle gezaghebbend voor alle aangelegenheden inzake geloof en behoud.
  • Alleen door Gods genade en niet door werken is er behoud; dit behoud wordt ervaren door geloof in Jezus Christus. Christenen reageren op de vreugde van hun behoud, wanneer zij geregeld samenkomen om te aanbidden, en leven godvruchtig in Jezus Christus.
  • We zien uit naar de opstanding van de doden en het leven in de toekomende eeuw.

De Drie-enige God

De Bijbel getuigt dat God één goddelijk Wezen is in drie eeuwige, gelijkaardige en toch te onderscheiden Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. De Ene God kan alleen gekend worden in de Drie, en de Drie kunnen alleen gekend worden als de ene ware God: goed, almachtig, alwetend en alomtegenwoordig en onveranderlijk in Zijn verbondsliefde voor de mensheid. Hij is de Schepper van hemel en aarde, Onderhouder van het universum en Bron van het behoud van de mens. Alhoewel onkenbaar, is God vrijelijk en in goddelijke liefde, genade en goedheid rechtstreeks en persoonlijk in Jezus Christus betrokken bij de mensen, opdat zij door de Geest als Zijn kinderen mogen delen in Zijn eeuwige leven.

(Marcus 12:29; Matteüs 28:19; Johannes 14:9; 1 Johannes 4:8; Romeinen 5:8; Titus 2:11; Hebreeën 1:2-3; 1 Petrus 1:2; Galaten 3:26)

 

God de Vader

God de Vader is de eerste Persoon van de godheid, uit wie de Zoon voor eeuwig is verwekt en van wie de Heilige Geest voor eeuwig uitgaat door de Zoon. De Vader, Die alle zichtbare en onzichtbare dingen heeft gemaakt door de Zoon, zendt de Zoon voor ons behoud en geeft de Heilige Geest voor onze wedergeboorte en aanvaarding als kinderen van God.

(Johannes 1:18; Romeinen 15:6; Kolossenzen 1:15-16; Johannes 3:16; 14:26; 15:26; Romeinen 8:14-17; Handelingen 17:28)

 

 

De Zoon van God

God de Zoon is de tweede Persoon van de godheid, voor eeuwig verwekt door de Vader. Hij is het Woord en de exacte afdruk van de Vader. De Vader schiep alle dingen door de Zoon, en de Zoon onderhoudt alle dingen door Zijn Woord. Jezus Christus werd door de Vader gezonden om voor ons behoud geopenbaard te worden als God in het vlees. Jezus werd verwekt door de kracht van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, volledig God en volledig mens, twee naturen in één Persoon. Hij is de Zoon van God en Heer van alles, waardig aanbidding, eer en ontzag te ontvangen. Als de geprofeteerde Verlosser van de mensheid leed Hij en stierf Hij voor al onze zonden, werd Hij lichamelijk opgewekt uit de doden en is Hij ten hemel opgevaren. Hij nam ons gebroken en vervreemd mens-zijn op Zich, heeft de hele mensheid opgenomen in Zijn juiste relatie met de Vader, zodat we door de wedergeboorte die Hij onze mensheid schenkt, delen in Zijn Zoonschap, omdat we als Gods eigen kinderen zijn aangenomen in de kracht van de Heilige Geest. Als onze vertegenwoordiger  en plaatsvervanger ver-vangt Hij de hele mensheid voor het aangezicht van de Vader, Hij geeft namens ons de volmaakte menselijke reactie op God en verzoent de mensheid met de Vader. Hij zal in heerlijkheid terugkeren als Koning der koningen over alle naties.

(Johannes 1:1, 10, 14; Kolossenzen 1:15-17; Hebreeën 1:3; Johannes 3:16; Titus 2:13; Matteüs 1:20; Handelingen 10:36; 1 Korintiërs 15:3-4; Titus 3:4-5; Hebreeën 2:9; 7:25; Galaten 4:5; 2 Korintiërs 5:14; Efeziërs 1:9-10; Kolossenzen 1:20; 1 Timoteüs 2:5; Hebreeën 1:8; Openbaring 19:16)

 

De Heilige Geest

God de Heilige Geest is de derde Persoon van de godheid, die voor eeuwig voortkomt uit de Vader door de Zoon. Hij is de Trooster die door Jezus Christus werd beloofd. Hij verenigt ons met de Vader en de Zoon en transformeert ons naar het beeld van Christus. De Geest bewerkt in ons de wedergeboorte die Christus voor ons heeft volbracht; door voortdurende vernieuwing stelt Hij ons in staat te delen in de glorieuze en eeuwige gemeenschap van de Zoon met de Vader, als Zijn kinderen. De Heilige Geest is de Bron van inspiratie en profetie in de gehele Bijbel, en de Bron van eenheid en gemeenschap in de kerk. Hij voorziet in geestelijke gaven voor het werk van het evangelie en is de Gids die de christen voortdurend leidt tot de volle waarheid.

(Matteüs 28:19; Johannes 14:16; 15:26; Handelingen 2:38; Matteüs 28:19; Johannes 14:17, 26; 1 Petrus 1:2; Titus 3:5; 1 Korintiërs 3:16; Romeinen 8:16; 2 Petrus 1:21; 1 Korintiërs 12:13; 2 Korintiërs 13:14; 1 Korintiërs 12:1-11; Johannes 16:13)

 

Het Koninkrijk van God

Het Koninkrijk van God is in de ruimste betekenis Gods oppermachtige heerschappij. Gods regering is nu zichtbaar in de kerk en in het leven van iedere gelovige die zich aan Zijn wil onderwerpt. Na de wederkomst van Jezus Christus zal het koninkrijk van God in de gehele wereld volledig zichtbaar zijn, wanneer Jezus alles aan de Vader heeft onderworpen.

(Lucas 17:20-21; 1 Korintiërs 15:24-28; Kolossenzen 1:13; Openbaring 1:6; 11:15; 21:3, 22-27; 22:1-5)

 

De mensheid

God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk naar Zijn beeld en gelijkenis. God zegende hen en droeg hun op talrijk te worden en de aarde te vervullen. In liefde gaf de Heer de mens de macht om als rentmeester de gehele aarde te onderwerpen en te heersen over de dieren. Adam, die zondigde, typeert de mensheid die in zonde leeft tegen zijn Schepper en aldus lijden en dood over de wereld brengt. Ondanks de menselijke zonde blijft de mens het beeld van God en wordt daardoor bepaald. Dus hebben alle mensen, collectief en individueel, recht op liefde, eer en respect. Het eeuwige, volmaakte beeld van God is de Here Jezus Christus, die de laatste Adam is. God schept door Jezus Christus de ene nieuwe mens over wie zonde en dood geen macht hebben. In Christus zal de mens op volmaakte wijze het beeld van God dragen; in eenheid met Christus wordt de mens opgenomen in de relatie die Christus met de Vader heeft.

(Genesis 1:26-28; Romeinen 5:12-21; Kolossenzen 1:15; 2 Korintiërs 5:17; 3:18; Romeinen 8:29; 1 Korintiërs 15:21-22; 47-49; 1 Johannes 3:2; Kolossenzen 3:3-4)

 

De heilige Schrift

Door Gods genade is de heilige Schrift geheiligd om te dienen als Zijn geïnspireerde Woord en als getrouwe getuige van Jezus Christus en het evangelie. De Schrift is het volkomen betrouwbare verslag van Gods openbaring aan de mensheid die zijn hoogtepunt bereikt in Zijn zelfopenbaring in de vleesgeworden Zoon. Als zodanig is de heilige Schrift van fundamenteel belang voor de kerk en onfeilbaar in alle aangelegenheden inzake geloof en behoud.

(2 Timoteüs 3:15-17; 2 Petrus 1:20-21; Johannes 5:39; 17:17)

 

De kerk

De kerk, het Lichaam van Christus, bestaat uit allen die in Jezus Christus geloven. De kerk heeft de opdracht om mensen tot discipelen van Jezus te maken door in liefde uit te reiken naar alle mensen, hen die het geloof aannemen te voeden en te dopen, en aan gelovigen te leren alles te gehoorzamen wat Christus bevolen heeft. Bij het uitvoeren van deze opdracht laat de kerk zich leiden door de heilige Schrift en door de Heilige Geest die in haar woont, en kijkt zij voortdurend naar Jezus Christus, haar levende Hoofd.

(1 Korintiërs 12:13; Romeinen 8:9; Matteüs 28:19-20; Kolossenzen 1:18; Efeziërs 1:22)

 

De christen

Iedereen die zijn vertrouwen stelt op Jezus Christus is een christen. De christen ervaart wedergeboorte door de vernieuwing van de Heilige Geest, omarmt dan het zoonschap van God en komt door Gods genade in een juiste relatie met God en de medemens, daartoe bekrachtigd en geleid door de Heilige Geest. Het leven van een christen wordt gekenmerkt door de vrucht van de Heilige Geest.

(Romeinen 10:9-13; Galaten 2:20; Johannes 3:5-7; Titus 3:5; Marcus 8:34; Johannes 1:12-13; 3:16-17; Romeinen 5:1; Romeinen 8:9, 14-15; Johannes 13:35; Galaten 5:22-23)

 

Het evangelie

Het evangelie is het goede nieuws van het koninkrijk van God en van behoud door Gods genade, door het geloof in Jezus Christus. Het is de boodschap dat Christus voor onze zonden is gestorven en ons tot de Zijnen heeft gemaakt vóór, en los van, ons geloof in Hem. Hij heeft ons door Zijn liefde zodanig aan Zich verbonden dat Hij ons nooit loslaat. Daarom roept Hij ieder mens op om berouw te hebben en in Hem als Heer en Heiland te geloven.

(1 Korintiërs 15:1-5; Kolossenzen 2;13; 1 Johannes 2:2; Romeinen 5:8, 18-21; Johannes 3:16-17; Lucas 24:46-48; Kolossenzen 1:19-23; Handelingen 8:12; Matteüs 28:19-20)

 

Christelijk gedrag

Christelijk gedrag wordt gekenmerkt door vertrouwen in en liefdevolle trouw aan Jezus Christus, Die ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons heeft gegeven. Vertrouwen in Jezus Christus komt tot uiting door geloof in het evangelie en door deelname aan de werken van liefde van Jezus Christus. Door de Heilige Geest verandert Christus het hart van de gelovige en brengt in hem voort: liefde, blijdschap, vrede, trouw, geduld, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, rechtvaardigheid en waarheid.

(1 Johannes 3:16, 23-24; 4:20-21; 2 Korintiërs 5:15; Efeziërs 2:10; Galaten 5:6, 22-23; Efeziërs 5:9)

 

Gods genade

Gods genade is vrij en onverdiend, en komt tot uiting in alles wat Hij doet. Door genade heeft de Vader de mensheid en de gehele kosmos verlost van zonde en dood door Jezus Christus. Door genade stelt de Heilige Geest de mens in staat de Vader en Jezus Christus te leren kennen en lief te hebben, en de vreugde te smaken van eeuwig behoud in het koninkrijk van God.

(Efeziërs 2:8-9; 1 Johannes 2:1-2; Kolossenzen 1:20; Romeinen 11:32; 8:19-21; 3:24; 5:2, 15-17, 21; Johannes 1:12; Titus 3:7)

 

Zonde

Zonde is de toestand van vervreemd-zijn van God waarin de gehele mensheid verkeert. Zonde is alles wat tegen Gods wil ingaat, zoals wandaden, nalaten het goede te doen en ongeloof ten opzichte van de God van genade en liefde, zoals bekendgemaakt in Jezus Christus. De Bijbel associeert zonde met de duivel. Jezus is gekomen om diens werk te vernietigen. Zonde heeft beschadigde relaties, lijden en dood tot gevolg. Omdat elke mens een zondaar is, heeft iedereen het goede nieuws nodig dat God onvoorwaardelijk van hem houdt, zijn zonden heeft vergeven en hem met Zichzelf heeft verzoend door Jezus Christus.

(1 Johannes 3:4; Jakobus 4:17; Romeinen 14:23; Romeinen 5:12, 17-19; 7:24-25; Marcus 7:21-23; 1 Johannes 3:8; Efeziërs 2:2; Galaten 5:19-21; Romeinen 6:23; 3:23-24; Efeziërs 2:12-13)

 

Geloof in God

Geloof in God is een gave van God, geworteld in Jezus Christus en onderwezen door het getuigenis van de Heilige Geest in de Schriften. Door geloof bereidt God ons voor en stelt Hij ons in staat deel te hebben aan de gemeenschap van Jezus Christus met de Vader door de Geest. Jezus Christus is de oorsprong en voleinder van ons geloof.

(Efeziërs 2:8; Romeinen 12:3; Romeinen 10:17; Hebreeën 11:1; Romeinen 5:1-2; 1:17; 3:21-28; 11:6; Efeziërs 3:12; 1 Korintiërs 2:5; Hebreeën 12:2)

 

Behoud

Door de verlossing wordt de gemeenschap tussen God en mens hersteld en wordt de gehele schepping bevrijd van de slavernij van zonde en dood. Behoud wordt gegeven door de genade van God en ervaren door geloof in Jezus Christus; het wordt niet verkregen door persoonlijke verdienste of goede werken. God roept iedereen op tot die goddelijke gemeenschap in te gaan, die Jezus Christus veiliggesteld heeft voor de mens en die door Hem belichaamd wordt als de geliefde van de Vader die aan de Vaders rechterhand gezeten is.

(Romeinen 8:21-23; 6:18, 22-23; 1 Korintiërs 1:9; 1 Timoteüs 2:3-6; Matteüs 3:17; Kolossenzen 3:1; Efeziërs 2:4-10)

 

Bekering

Bekering tot God betekent een verandering in denken en houding als reactie op de genade van God. Deze wordt ingegeven door de Heilige Geest en is gebaseerd op het Woord van God. Zij omvat een besef van persoonlijke zondigheid, vertrouwen op en trouw aan Jezus Christus door Wie de hele mensheid verzoend is met God, en gaat gepaard met een nieuw leven dat geheiligd is door de Heilige Geest, door geloof in Jezus Christus.

(Handelingen 2:38; 2 Korintiërs 5:18-19; Romeinen 2:4; 10:17; Kolossenzen 1:19-20; Romeinen 12:2)

 

Doop

Het sacrament van de doop verklaart dat wij gered zijn door Christus alleen, en niet door ons eigen berouw en geloof. Het is een deelname aan de dood en de opstanding van Jezus Christus: ons oude zelf is gekruisigd en afgelegd in Christus; wij zijn bevrijd van de banden van het verleden en zijn een nieuwe schepping geworden door Zijn opstanding. De doop verkondigt het goede nieuws dat Christus ons tot de Zijnen heeft gemaakt en dat alleen in Hem ons nieuwe geloofsleven en onze gehoorzaamheid tevoorschijn komen. Grace Communion International doopt door onderdompeling.

(Romeinen 6:3-6; Galaten 3:26; Kolossenzen 2:12; Handelingen 2:38)

 

De Tafel des Heren

In het sacrament van de Tafel des Heren hebben wij deel aan het brood en de beker, in gedachtenis aan onze Verlosser en verkondigen wij Zijn dood tot aan Zijn wederkomst. De Tafel des Heren is een deelhebben aan de dood en de opstanding van onze Heer. Net zoals het brood en de beker een deel worden van ons fysieke lichaam, zo kunnen wij door genade geestelijk deel hebben aan Jezus Christus in Zijn lichaam en bloed. Daarom verkondigt de Tafel des Heren aan gelovigen dat wij in ieder aspect van ons christelijk leven niet vertrouwen op onze eigen gehoorzaamheid of rechtvaardigheid, maar enkel op de genade van God die vleesgeworden is in Jezus Christus.

(1 Korintiërs 11:23-26; 10:16; Matteüs 26:26-28; 1 Korintiërs 1:9; 2 Timoteüs 1:9)

 

De tweede komst

Jezus Christus zal, zoals Hij heeft beloofd, terugkeren om recht te spreken en te heersen over alle naties in het koninkrijk van God. Zijn tweede komst zal zichtbaar zijn, in macht en heerlijkheid, en zal een definitief einde maken aan het kwade. Deze gebeurtenis luidt de opstanding van de doden en de beloning van de heiligen in.

(Johannes 14:3; Openbaring 1:7; Matteüs 24:30; 1 Tessalonicenzen 4:15-17; Openbaring 12:10-12; Openbaring 22:12)

 

Het oordeel

God oordeelt alle mensen door Jezus Christus als hen die door Hem tot God behoren. Daarom worden alle mensen, ondanks zichzelf, bemind, vergeven en toegevoegd in Jezus Christus, die hun Heer en Verlosser is. Gods liefde zal nooit ophouden of minder worden, zelfs niet voor hen die de werkelijkheid van wie zij in Hem zijn, ontkennen en Zijn liefde weigeren en zichzelf voor de hel bestemmen; zij zullen niet genieten van de vrucht van Zijn verlossing, maar in plaats daarvan Zijn liefde ondergaan als toorn. God disciplineert hen die Hij liefheeft zodat ze naar Hem terugkeren en leven; Hij staat aan de deur en klopt, en verzoekt hun dringend de deur open te doen voor Zijn eeuwige liefde. Gods oordeel in Christus betekent het ultieme einde van het kwaad en de vernieuwing van de aarde en de hele schepping.

(Handelingen 24:15; Johannes 5:28-29; Johannes 3:17; Romeinen 5:6; Kolossenzen 1:20; 1 Timoteüs 2:3-6; 2 Petrus 3:9; Romeinen 5:15-18; Handelingen 10:43; Johannes 12:32; 1 Korintiërs 15:22-28; Hebreeën 12:6; Efeziërs 1:10; Openbaring 3:19-20)

 

Historische documenten
van de christelijke kerk

Een geloofsbelijdenis is een korte geloofsverklaring; deze wordt gebruikt om belangrijke waarheden op te sommen, doctrinaire punten te verduidelijken en waarheid van dwaling te onderscheiden. Gewoonlijk wordt een geloofsbelijdenis zo verwoord dat ze gemakkelijk te onthouden is. Wij noemen zo’n geloofsbelijdenis ook wel een ‘credo’. Het Latijnse woord credo betekent ‘ik geloof’. De Bijbel bevat een aantal passages die het karakter van een geloofsbelijdenis hebben. De Joden gebruikten als geloofbelijdenis bijvoorbeeld het Shema, gebaseerd op Deuteronomium 6:4-9. Paulus schreef eenvoudige geloofsbelijdenisachtige uitspraken in 1 Korintiërs 8:6, 12:3 en 15:3-4. Ook 1 Timoteüs 3:16 lijkt op een geloofsbelijdenis, een beknopte geloofsverklaring.

Toen de vroege kerk zich verspreidde, ontstond er een praktische behoefte aan een geloofsverklaring om de gelovigen te helpen zich te richten op de meest belangrijke dogma’s van hun christelijk geloof. De naam Apostolische Geloofsbelijdenis is heel toepasselijk: niet omdat de oorspronkelijke apostelen die geschreven hebben, maar omdat deze nauwgezet het onderwijs van de apostelen weerspiegelt. De kerkvaders Tertullianus en Augustinus en andere leiders hadden een enigszins afwijkende versie van de Apostolische Geloofsbelijdenis, maar de tekst van Pirminius in 750 n.C. werd uiteindelijk als de gebruikelijke formulering aanvaard.

Met de groei van de kerk groeiden ook de dwaalleringen. Daardoor moesten de vroege christenen de grenzen van het geloof nader bepalen. In het begin van de vierde eeuw ontstond er, voordat de canon van het Nieuwe Testament was vastgesteld, een controverse over de goddelijkheid van Jezus Christus. Op verzoek van keizer Constantijn kwamen in 325 christelijke bisschoppen uit het hele Romeinse rijk bijeen in de stad Nicea om de zaak te bespreken. Zij schreven hun punten van overeenstemming op in de vorm van een geloofsbelijdenis: de Geloofsbelijdenis van Nicea. In 381 werd er weer een belangrijke vergadering gehouden, nu te Constantinopel; de Geloofsbelijdenis van Nicea werd enigszins gewijzigd en uitgebreid met enige leerstukken. De daaruit voortgekomen Geloofsbelijdenis wordt de ‘Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel’, de ‘Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum’ of gewoon de ‘Geloofsbelijdenis van Nicea’ genoemd.

In de volgende eeuw kwamen de kerkleiders bijeen in de stad Chalcedon om daar, onder andere, kwesties te bespreken over de goddelijke en menselijke natuur van Jezus Christus. Het resultaat was een Geloofsbepaling die volgens hen recht deed aan het evangelie, het apostolische onderricht en de Schrift. Deze verklaring wordt de ‘Geloofsbelijdenis van Chalcedon’ genoemd.

Jammer genoeg kan een geloofsbelijdenis formeel, complex en abstract worden en soms gelijkgesteld worden aan de Schrift. Maar bij goed gebruik vormt ze een beknopte basis voor onderwijs, stelt ze een correcte bijbelse leer veilig en schept ze een focus voor christelijke gemeenschap. Deze drie geloofsbelijdenissen worden door christenen algemeen aanvaard als zijnde in overeenstemming met de Bijbel en als verklaringen van ware christelijke orthodoxie of juist onderricht.

 

De Geloofsbelijdenis van Nicea (381 n.C.)*

Wij geloven in één God, de Vader; de Almachtige, maker van hemel en aarde, en van alles dat er is, zichtbaar en onzichtbaar. Wij geloven in één Heer Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, eeuwig verwekt door de Vader, God uit God, Licht uit Licht, ware God uit ware God, verwekt niet gemaakt, van één Wezen met de Vader. Door Hem zijn alle dingen gemaakt. Voor ons en voor ons behoud is Hij uit de hemel nedergedaald: door de kracht van de Heilige Geest is Hij vleesgeworden uit de Maagd Maria, en werd mens. Voor ons is Hij gekruisigd onder Pontius Pilatus; Hij werd gedood en werd begraven. Op de derde dag verrees Hij naar de Schriften; Hij voer op ten hemel en is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Hij zal in heerlijkheid terugkeren om de levenden en de doden te oordelen, en aan Zijn koninkrijk zal geen einde komen. Wij geloven in de Heilige Geest, de Heer, de Gever van leven, die uit de Vader is voortgekomen. Met de Vader en de Zoon wordt Hij aanbeden en verheerlijkt. Hij heeft door de profeten gesproken. Wij geloven in een heilige, alomvattende apostolische Kerk. Wij erkennen één doop voor de vergeving van zonden. Wij zien uit naar de opstanding uit de doden, en het leven in de komende wereld. Amen (Vertaling gebaseerd op The Book of Common Prayer, 1979)

 

Apostolische Geloofsbelijdenis (ongeveer 750 n.C.)*

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer. Hij is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Hij leed onder Pontius Pilatus, werd gekruisigd, stierf en werd begraven. Hij daalde af naar de doden. Ten derden dage stond Hij wederom op. Hij voer op ten hemel, en is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen om de levenden en de doden te oordelen. Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige, algemeen aanvaarde kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. (Vertaling gebaseerd op I believe van Alister Mc. Grath).

 

De formulering van de vereniging van de goddelijke en menselijke natuur in de Persoon van Christus (Concilie van Chalcedon, 451 n.C.)*

Daarom, de heilige vaderen volgend, onderwijzen wij allen eendrachtig de mensen, om de ene en dezelfde Zoon, onze Heer Jezus Christus, tegelijkertijd te erkennen als volledig in goddelijkheid en als volledig in menselijkheid, waarlijk God en waarlijk mens, ook bestaande uit een ziel met rede en lichaam; uit één substantie (homoousios) met de Vader met betrekking tot Zijn goddelijkheid, en tegelijkertijd uit één substantie met ons met betrekking tot Zijn menselijkheid; aan ons in alles gelijk, behalve wat de zonde betreft; met betrekking tot Zijn godheid, verwekt door de Vader voor alle eeuwen, maar toch met betrekking tot Zijn menselijke verwekking, voor ons mensen en voor ons behoud, uit de Maagd Maria, de God-drager (Theotokos); een en dezelfde Christus, Zoon, Heer, Eniggeborene, herkenbaar in twee naturen, zonder verwarring, zonder verandering, zonder verdeeldheid, zonder scheiding; het onderscheid van de naturen wordt geenszins teniet gedaan door de vereniging, maar de kenmerken van iedere natuur wordt in stand gehouden en komt samen om één persoon en één bestaan te vormen, niet als twee losstaande of gescheiden personen, maar als een en dezelfde Zoon en Eniggeboren God het Woord, Heer Jezus Christus; zoals zelfs de profeten van de vroegste tijden over Hem spraken, en onze Heer Jezus Christus zelf ons leerde, en de belijdenis van de Vaderen ons heeft overgeleverd. (Vertaling uit The Book of Common Prayer, 1979)

 

*Teksten van de drie geloofsbelijdenissen, zie: http:// www.lifeblad.nl/doctrines.

 

Copyright © 2009 Grace Communion International, P.O. Box 5005, Glendora, CA91740. www.graceci.org