“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
En u zult rust vinden voor uw zielen, want Mijn juk is zacht en mijn last is licht”
– Mattheus 11:28-30

Gods liefde, toorn en oordeel

door

Dr. P.

Sellappan

De woorden recht, toorn en oordeel verschijnen meerdere keren in de Bijbel. Mensen interpreteren deze woorden op verschillende manieren. Dit artikel legt deze termen uit op een manier die overeenkomt met Gods liefdevolle karakter ten opzichte van zijn schepping.

 

Gods liefde

God is liefde. Liefde is het DNA van de Vader, Zoon en Geest. Zij leven in een dynamische en intieme liefdesrelatie, waarin ze volledig en zonder reserve aan elkaar geven en niets achterhouden. Hun liefde is ander-gericht, de focus ligt op anderen, niet op hen zelf. Dit is het soort liefde dat vreugde, vrede, eenheid, vrijheid, vriendschap en passie voortbrengt. En dit is de liefde die God geeft aan de mensheid. Dit is de reden waarom we geschapen zijn en waarom we hier op de planeet aarde zijn. God nodigt ons nu uit om een deel te zijn van zijn liefdesrelatie als zijn eigen geliefde kinderen.

God houdt ontzettend veel van ons. Wij zijn tenslotte zijn kinderen. En we zullen altijd zijn kinderen zijn ongeacht in welke situatie we zitten of wat er met ons gebeurt. God wil dat niemand zijn overvloedige leven misloopt. Hij wil iedereen in zijn koninkrijk (gezin). En Hij zal naar de einden van de aarde gaan om de verlorenen te zoeken, zoals de herder die op weg ging om het ene verloren schaap te zoeken.[1] Iedereen – ongeacht kleur, ras, religie, leeftijd, geslacht, sociale status – is dierbaar voor Hem.

 

Maar God zal zijn liefde niet opdringen aan iemand omdat liefde vrij gegeven en vrij ontvangen moet worden. Liefde houdt een persoonlijke keus in. De Vader houdt vrijuit van de Zoon in de Geest en de Zoon houdt vrijuit van de Vader in de Geest. Er is een dynamische, vrij stromende liefde zonder enige druk of dwang. Zo zijn zij verbonden en zo werken ze. Dat is de liefde die Hij geeft aan jou en mij. Dat betekent dat God ons zijn redding niet zal opdringen. We moeten ernaar verlangen en het willen. Laten we, in het licht van zijn liefdevolle karakter ten opzichte van zijn hele schepping, nu kijken naar Gods recht, toorn en oordeel.

 

Gods recht

Gods recht is anders dan menselijk recht. Menselijk recht is gebaseerd op een aantal door mensen gemaakte regels, of ze nu juist zijn of niet. Rechters voeren recht uit door het interpreteren en toepassen van deze regels.

Maar Gods recht hangt samen met zijn goede bedoelingen voor ons[2], niet een aantal regels. God schiep ons zodat wij zouden deelhebben aan zijn overvloedige leven als zijn eigen geliefde kinderen. Hij schiep ons om het leven met Hem te delen. Hij schiep ons voor liefde, vreugde, vrede, vrijheid, creativiteit, vriendschap en passie. Dit is Gods doel voor ons. Alles wat zijn goede doelen voor ons tegenwerkt, is onrecht voor God. Dat betekent dat zonde onrecht is omdat het ons berooft van het goede leven dat Hij voor ons bedoeld heeft.

Hij heeft al ingegrepen en zal volledig ingrijpen om onrecht te vernietigen en mensen te bevrijden zodat ze vreugdevolle en bevredigende levens kunnen ervaren.[3]

 

Gods toorn

Gods toorn [of wraak], is, in tegenstelling tot die van ons, een ander aspect van zijn liefde. Gods toorn is niet in strijd of in tegenstelling met zijn liefdevolle karakter. God heeft geen gespleten persoonlijkheid. Hij is niet 90 procent liefde en 10 procent toorn. Hij is 100 procent liefde. Zijn toorn is een intense vorm van liefde met sterke gevoelens en emoties voor zijn schepping.[4]

Het is rechtvaardige woede, vergelijkbaar met de boosheid van ouders als iemand hun kinderen misbruikt. Hij haat het om zijn kinderen te zien lijden.

Gods toorn is gericht op alle kwade machten die zijn goede bedoelingen voor de mensheid tegenwerken. God zal resoluut ingrijpen en alle kwade machten vernietigen die tegen zijn goede plan voor de mensheid werken. Alleen dan kan er echt recht zijn.

 

Gods oordeel

Gods oordeel, hangt, net als zijn recht, samen met zijn goede bedoelingen voor de mensheid. Het Griekse woord voor oordeel is krisis. Het betekent uitkomen bij de waarheid en dan besluiten het te aanvaarden of niet. Het betekent mensen de gelegenheid geven om te reageren op Gods waarheid die geopenbaard is in Christus. Het gaat om weten wie God is en wie zij zijn in Christus [kinderen van God], en ze de gelegenheid geven om zich te bekeren van hun ongeloof en de waarheid te omarmen.

In het oordeel geeft God mensen de gelegenheid om van dwaling naar de waarheid te gaan, van duisternis naar licht. Hij geeft ze de mogelijkheid om voor het leven te kiezen – een leven gevuld met liefde, vreugde, vrede, vrijheid en vriendschap. Het is alle mensen herstellen naar wat goed en heilzaam is.

 

Jezus nam het allemaal op zich

Het goede nieuws is: Jezus heeft het volbracht – Gods recht, toorn en oordeel. Zijn lichaam werd geslagen en gebroken voor onze fysieke, mentale, emotionele en geestelijke genezing en zijn bloed werd vergoten voor onze vergeving.

Jezus overwon en versloeg de zonde en vernietigde alle pijn, lijden en dood aan het kruis.[5]

Hij deed dat voor ons zodat wij gerechtvaardigd konden worden, rechtgezet voor God en een liefdevolle relatie met Hem kunnen aangaan.

En hoe zit het met het recht voor Jezus? Hij zondigde nooit, dus de dood kon geen aanspraak op Hem maken. Zoals het recht vereist, verrees Hij uit het graf en voer Hij naar de hemel als een volmaakt mens en deelde dat leven met ons.

Hij nam een verheerlijkt lichaam aan, het lichaam dat jij en ik zullen ontvangen als we weder opgewekt worden. Jezus is onze nieuwe menselijkheid. Door Hem worden we heilig, volmaakt en rechtvaardig.

 

Redding vrij aangeboden

In Jezus heeft God voor eens en voor altijd afgehandeld met al onze zonde, onrecht, toorn en oordeel. Dus er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn.[6] Jezus heeft ons zijn volmaakte menselijkheid gegeven.

Niet alleen heeft Hij ons heilig en volmaakt gemaakt, Hij deelt ook zijn macht, rijkdom en glorie met ons, die Hij van zijn Vader ontvangen heeft. God deelt alles met ons—zijn leven en alles wat Hij heeft.

Na zijn wederopstanding, verscheen Jezus aan zijn discipelen en gaf hen de opdracht om het Evangelie [Goede Nieuws] te verkondigen aan alle volken. Waarom? Zodat mensen overal het evangelie kunnen kennen, zich kunnen bekeren van hun ongeloof en bevrijd worden van hun zonden.

Als ze leren begrijpen wie God is en wie zij zijn in Christus [kinderen van God], zullen ze Gods genade ervaren—liefde, vergeving, verzoening, acceptatie, adoptie en eeuwig leven door de Heilige Geest. De Geest zal ze de kracht geven om hun nieuwe leven in Christus te leven en Gods liefde, vreugde, vrede en vrijheid te ervaren. Dat is echt goed nieuws voor ons. ❏

 

 [1] Lucas 15

[2] Jesaja 59: 14-16 en Efeziërs 1:9-12

[3] Jesaja 59:14-17

[4] Hosea 11:8-9

[5] Openbaring 21:4

[6] Romeinen 8:1

 

 

Leading zin:

 

Gods toorn is een intense vorm van liefde; het is rechtvaardige woede, vergelijkbaar met de boosheid van ouders als iemand hun kinderen misbruikt.