“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
En u zult rust vinden voor uw zielen, want Mijn juk is zacht en mijn last is licht”
– Mattheus 11:28-30

Leve de verschillen!

Bob Klynsmith

 

‘’Waarom zeggen papa en mama zoveel nare dingen tegen elkaar? Ik hou van ze allebei. Ik wou dat ze stopten met ruziën‘’.

Dit zouden de onuitgesproken gedachten van kinderen kunnen zijn, als ze kijken naar hun ouders, wanneer die af en toe botsen over een meningsverschil.

Terwijl sporadische meningsverschillen over het algemeen kunnen worden beschouwd als iets wat normaal is in een gezonde familie, zijn er ook meer verontrustende gebeurtenissen van mensen die dagelijks overal om ons heen in conflict komen. Conflicten binnen families en gemeenschappen, op het werk, in de politiek, rond raciale of etnische zaken, concurrerende belangen in de industrie, burgeroorlogen en territoriale gevechten beheersen elke dag het nieuws. Broeiende onderliggende spanningen kunnen escaleren en in een mum van tijd tot uitbarsting komen, waarbij angst, onzekerheid en onbehagen in de psyche van mensen, organisaties en naties wordt gecreëerd.

Hoe zit dat in jouw wereld? Bevind je jezelf op ramkoers met specifieke individuen, groepen of organisaties? Misschien is je huwelijk niet wat het zou moeten zijn of sta je op gespannen voet met je werkgever. Natuurlijk kunnen we niet alle kwesties met betrekking tot conflicten in één artikel behandelen. Toch zou ik graag een paar gedachten met je delen die jou kunnen helpen je communicatie met mensen in jouw omgeving te verbeteren.

Waardeer het geschenk
Ten eerste is het belangrijk te beseffen dat conflicten normaal zijn en voorkomen omdat we allemaal zo uniek verschillend zijn: emotioneel, mentaal, fysiek en psychologisch. Diversiteit is niet een probleem dat moet worden opgelost, maar een geschenk om te waarderen. Communiceren en invoelend luisteren naar de wijsheid in onze verschillen, kan ons leven en onze relaties bevredigend maken.

Anderen accepteren voor wie ze zijn, hun achtergrond, hun talenten, hun cultuur, hun ervaringen, hun persoonlijkheid en de perspectieven die zij inbrengen, verrijkt de kwaliteit van onze relaties op een buitengewoon zinvolle manier.

Wijlen Stephen Covey benadrukt in zijn boek ‘The Seven Habits of Highly Effective People‘’: “De persoon die echt effectief is, heeft de nederigheid en het respect om zijn eigen perceptuele beperkingen te erkennen en de rijke bronnen te waarderen die beschikbaar zijn via interactie met de harten en geesten van andere mensen. Die persoon waardeert de verschillen, omdat deze verschillen toevoegen aan zijn kennis, zijn begrip van de werkelijkheid.”

We leren van elkaar als we beseffen hoe de verbinding van onze gedachten met de gedachten van anderen, vaak resulteert in gedachten die we anders nooit zouden hebben gehad… niemand van ons is zo slim als wij allemaal tezamen. Echt leren vindt plaats wanneer problemen vanuit verschillende perspectieven worden benaderd. Constructief met de juiste houding reageren op conflictsituaties, door middel van gezonde dialoog, zal vaak leiden tot echte antwoorden evenals tot diepere en meer duurzame relaties.

Twee heel verschillende culturen
Er is een interessant verhaal in de Bijbel over hoe God twee zeer verschillende mensen uit totaal verschillende culturen samen bracht, namelijk Petrus en Cornelius (Handelingen 10:28). Cornelius was een heidense hoofdman van het Romeinse leger, die Joodse gewoonten zoals besnijdenis, dierenoffers en spijswetten als iets heel vreemds zag. Petrus, een Jood zijnde, beschouwde heidenen als heidens of onrein vanwege hun eetgewoonten en materialistische levensstijl. Deze twee zeer verschillende culturen kwamen samen in harmonie en aanvaardden elkaar in de aanwezigheid van de Heilige Geest, zoals Petrus uitriep in Handelingen 10:28 “U weet dat het Joden verboden is met niet-Joden om te gaan en dat ze niet bij hen aan huis mogen komen, maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen.”

Jezus toonde tijdens zijn leven liefde voor diversiteit onder alle mensen. Hij erkende de waardigheid van elk individu, of die nu Joods, Samaritaans, Kanaänitisch of Grieks was. Hij ging ook gemakkelijk om met tollenaars en zondaars om hun ogen te openen voor de mogelijkheid het leven anders te bekijken via de onvoorwaardelijke genade van een liefhebbende God die om hen gaf.

Mensen en relaties zouden saai en vervelend zijn als ze allemaal precies hetzelfde waren, net als  elke dag hetzelfde eten, saai zou zijn. Stel je voor dat je met een persoon was getrouwd die precies zoals jij zou zijn, in elk opzicht! Het huwelijk is een van de meest intieme relaties, het samenbrengen van twee verschillende mensen onder één dak, een mensenleven lang. En de dynamiek verandert weer als er kinderen komen. Grote verschillen in opvattingen, perspectieven en levensstijl zijn bij de deal inbegrepen. Ik heb genoten van de geweldige zegen 30 jaar te zijn getrouwd, maar onze relatie blijft nog steeds een ongelooflijke ontdekkingsreis. Zeker, het kost inzet, balanceren en voortdurende inspanning om dóór te praten en uit te werken hoe om te gaan met onze verschillen. We begrijpen dat het belangrijk is om elkaar de ruimte te geven, te zijn wie we zijn als individu… genietend van de diversiteit binnen onze relatie.

Ik zou graag willen aangeven dat één van de krachtigste manieren waarop u gezonde relaties kunt versterken, thuis of op het werk of in de gemeenschap, is door elke persoon in een relatie de vrijheid te geven zichzelf volledig te uiten als individu. Natuurlijk vraagt dit om invoelend luisteren, volwassen reageren en overeenstemming vinden met betrekking tot elkaars behoeften .

 

Loslaten van vooroordelen
Jezus Christus kwam om de mensheid met God te verzoenen. Terwijl we ons verheugen in de geest van harmonie met de Vader, door de Zoon, met de Heilige Geest, moeten we dus de diepte van Zijn liefde en genade uitbreiden tot de mensen waarmee we omgaan in ons dagelijks leven, en de prachtige diversiteit binnen ons land vieren en ervan genieten.

Toch kan dit soort vrede alleen worden bereikt door het loslaten van raciale vooroordelen, vooringenomenheid, discriminatie en stereotiep denken dat diep geworteld kan zijn in ons hart. Dit is misschien te wijten aan onze opvoeding of blootstelling aan een aantal ongelukkige ervaringen en invloeden van het verleden. Op de een of andere manier hebben we dit soort blinde vlekken allemaal. We kunnen een beroep doen op de Heilige Geest om ons te inspireren boven zulke betreurenswaardige eigenschappen uit te stijgen. Inzicht in de gemeenschappelijke bestemming en potentiële kans die ieder mens heeft om een intieme relatie met de Drie-enige God te ervaren, brengt een geheel nieuw perspectief voor de manier hoe we met elkaar omgaan. Lees  Handelingen 17:26: “Uit één mens heeft Hij de hele mensheid gemaakt, die Hij over de hele aarde heeft verspreid…”. Het is geweldig om de impact te zien van onze enorme verschillen die prachtig samen komen in de eenheid van Christus. Dit leidt tot een vredesakkoord dat veel krachtiger is dan de grootste verschillen. Eenheid in verscheidenheid!

Gerenommeerde essayist en dichter, Ralph Waldo Emerson merkte op: “Ieder mens is op een bepaalde manier mijn meerdere doordat ik van hem kan leren.” Laten we onze hand uitsteken in vriendschap naar elkaar in een echte geest van wederzijds respect, verzoening en vergeving, en de unieke diversiteit vieren die in ons land aanwezig is.

 

Leading zinnen:

Diversiteit is niet een probleem dat moet worden opgelost, maar een geschenk om te waarderen.

Grote verschillen in opvattingen, perspectieven en levensstijl zijn bij de deal inbegrepen.