“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
En u zult rust vinden voor uw zielen, want Mijn juk is zacht en mijn last is licht”
– Mattheus 11:28-30

Over GCI

Grace Communion International

Doel van de Gemeenschap
De taak van de Kerk is de verkondiging van het evangelie van Jezus Christusb.275.275.16777215.0.stories.lifeline.mensen.gci_0061 en het ondersteunen van de leden bij hun geestelijke groei.Dit is een doel dat alle Christenen met elkaar delen. Het Evangelie bevat de boodschap dat God de hele wereld liefheeft en met  alle mensen ongeacht ras, taal stam of volk ,met zichzelf verzoent  en een persoonlijke relatie met hen aangaat als Abba Vader en  vergeving van zonde en eeuwig leven aanbiedt door JezusChristus

Missie van de Kerk

Het leven en delen van het Evangelie”

De Kerk streeft ernaar die missie te vervullen door:

  1. Het bouwen van gezonde op Christus gerichte gemeenten ,die veilige plaatsen zijn van aanbidding, vriendschap,geestelijke voeding en pastorale zorg.
  2. Het aanbieden van gezonde bijbels onderwijs ,door middel van gemeenten, moderne media en persoonlijke betrokkenheid op relevante en betekenisvolle manieren, voor mensen van verschillende achtergronden en leeftijden.
  3. Het in ons dagelijks leven doorgeven van Gods liefde aan een ieder, door het werk van de Heilige Geest.
  4. Het toerusten van mensen tot christelijke dienstbetoon door betrokkenheid bij het lenigen van noden in de gemeenschap, zodat het evangelie gekend, begrepen en ervaren kan worden.
  5. Het delen van het evangelie met de bredere christelijke gemeenschap in het besef dat  we van elkaar kunnen leren en dat de liefde van Christus geen denominale grenzen kent.

Lees ook de geloofsovertuiging van Grace Communion International

YouTube: https://www.youtube.com/user/gcinetherlands/